Statut szkoły

Załącznik do uchwały nr 5/2006
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu
z dnia 6 czerwca 2006 r.

S T A T U T
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
W ZŁOCIEŃCU

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1. 1. Nazwa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu zwanej dalej
„szkołą” brzmi: „Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu”.
2. Siedziba szkoły mieści się w Złocieńcu przy ulicy Pierwszej Dywizji Wojska Polskiego 4a.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Złocieniec.
4. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
5. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

§2. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła posiada własny sztandar szkoły.
3. Szkoła posiada własną pieśń szkoły.
4. Szkoła ma własny ceremoniał uroczystości szkolnych.
5. Szkoła prowadzi kronikę szkoły.
6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych z odpowiednich przepisach. Podstawą gospodarki szkoły jest plan dochodów i wydatków.
8. Szkoła może uzyskiwać dochody i gromadzić je na wydzielonym rachunku dochodów własnych na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu.
9. Szkoła prowadzi obsługę finansowo-księgową dla Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Casino w Złocieńcu zgodnie z uchwałą nr XXXIV/249/2001 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 czerwca 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie sposobu zarządzania szkołami podstawowymi na terenie gminy po 1 stycznia 1996 r.
10. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów wśród wszystkich dzieci objętych obowiązkiem szkolnym na terenie miasta i gminy Złocieniec. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające
program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska, a w szczególności zapewnia
uczniom:
1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
2. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
4. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi /w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym/ w oparciu o przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 20 listopada 1989 r.;
5. opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia;
6. pomoc pedagogiczną.

§4. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1. integrację wiedzy nauczanej przez:
a) kształcenie zintegrowane w klasach I – III,
b) bloki przedmiotowe,
c) ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską oraz wychowanie do życia w rodzinie;
2. oddziaływanie wychowawcze skierowane na:
a) etykę, hierarchię wartości,
b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
c) wpajanie zasad kultury życia codziennego;
3. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych , zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych;
4. prowadzenie lekcji religii w szkole;
5. pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z Sądem Rodzinnym, Posterunkiem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
6. naukę języka obcego w klasach młodszych.


§5. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1. dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim;
2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
3. organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. MEN Nr 9, poz. 40);
4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
5. przeznaczenie oddzielnego budynku do nauki klas I – III;
6. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – VI;
7. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
8. dostosowanie stolików uczniowskich, krzesełek i innego sprzętu do wzrostu uczniów i rodzaju zajęć;
9. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;
10. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
11. różnorodność zajęć w każdym dniu;
12. dożywianie dzieci we własnej stołówce.

Rozdział 3
Zadania zespołów nauczycielskich

§6. 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
c) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
e) współdziałanie w organizowaniu sal lekcyjnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
f) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§7. Nauczyciele i rodzice /prawni opiekunowie/ współdziałają ze sobą w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki.
1) Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców /prawnych opiekunów/ do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
e) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§8. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
2) Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,
b) odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
c) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
d) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
e) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów,
f) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
g) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swojej wiedzy.


3) Nauczyciel ma prawo do:
a) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania oraz realizowania ich po uzyskaniu akceptacji rady pedagogicznej,
b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów.

§9. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami /prawnymi opiekunami/:
· różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
· ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka /dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami?;
d) utrzymuje kontakt z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów w celu:
· poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
· współdziałania z rodzicami /prawnymi opiekunami/ w działaniach wychowawczych,
· włączenia rodziców /prawnych opiekunów/ w sprawy życia klasy i szkoły;
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności /także zdrowotnych/ oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
f) organizuje spotkania z rodzicami /prawnymi opiekunami/ informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;
g) na miesiąc przed końcem semestru /roku szkolnego/ wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców /prawnych opiekunów/ o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.
6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
8. Rodzice /prawni opiekunowie/ i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
9. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:
a) wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,
b) zebranie rodziców /prawnych opiekunów/ uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością ¾ głosów obecnych /przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów/.
10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
11. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust.9, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców /prawnych opiekunów/ bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

Rozdział 4
Sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia

§10.1. Szkoła realizuje zadania, uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady
bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.
2. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną, którą regulują odrębne przepisy.

§11.1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności
ich potrzeb rozwojowych i w miarę możliwości finansowych placówki.
2. Na terenie szkoły organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe:
a) koła zainteresowań,
b) koła przedmiotowe,
c) zajęcia sportowe.
3. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe.
4. W szkole mogą działać organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna.
5. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, w tym również materialną, którym
z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych taka pomoc i wsparcie
są potrzebne.
6. Szkoła świadczy pomoc pedagogiczną, organizuje pomoc psychologiczną, prowadzi zajęcia dydaktyczne, wyrównawcze i specjalistyczne:
a) korekcyjno-kompensacyjne,
b) logopedyczne,
c) gimnastyki korekcyjnej.
7. Zakres pomocy uzależniony jest od środków finansowych szkoły, a zasady organizowania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych określają odrębne przepisy.

§12. W szkole funkcjonuje biblioteka, której księgozbiór jest gromadzony, przechowywany
i udostępniany na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

§13. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
Rozdział 5
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§14. Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów szkoły. Jest to system otwarty, uwzględniający 6-letni cykl
nauki, z procedurami właściwymi dla etapów edukacyjnych. System jest zgodny
z odrębnymi przepisami.

§15. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy – semestry:
1. okres pierwszy – rozpoczyna się 1 września lub w pierwszy dzień roboczy po tej dacie, a może kończyć się w ostatni piątek przed rozpoczynającymi się feriami zimowymi,
2. okres drugi – rozpoczyna się w pierwszym dniu po feriach zimowych, a kończy się w czwartek zgodnie z zarządzeniem ministra,
a) każdy okres kończy się posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, na którym przedstawia się osiągnięcia uczniów oraz analizuje się przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci,
b) na tydzień przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas informują ucznia w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach na koniec semestru, a o przewidzianej dla ucznia rocznej /semestralnej/ ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem rady pedagogicznej,
c) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ostateczne wyniki nauczania zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym,
d) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,
e) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

§16. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określone są w dalszych
przepisach.

§17.1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia
niedostatecznego.
2. Ustalona przez nauczyciela roczna /semestralna/ ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego określone są w dalszych przepisach.
3. Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zawierają dalsze przepisy.
4. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie”, nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcami klas V – VI przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami /prawnymi opiekunami/ uczniów. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych, środkach dydaktycznych.
5. Na udział w zajęciach uczniów zgodę w formie pisemnej wyrażają rodzice /prawni opiekunowie/.
6. W przypadku udziału uczniów w zajęciach fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył/ła”.

§18.1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) umiejętności /praktyczne, komunikacyjne/,
c) wiadomości,
d) przyrost wiedzy,
e) wkład pracy,
f) zaangażowanie,
g) własna twórczość,
h) pasje,
i) zachowanie ucznia.
2. Formy wypowiedzi podlegające ocenie:
a) odpowiedzi ustne /recytacje, opowiadania, dyskusje/,
b) wypowiedzi pisemne /testy, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, konkursy/,
c) praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości /projekty, doświadczenia, obserwacje, rysunki itp./,
d) dokumentacja /zeszyty, zeszyty ćwiczeń/,
e) analiza wykonanych prac /prace plastyczne, pomoce naukowe, prace społeczne/.
3. Notowanie i informowanie o postępach uczniów:
a) zeszyty przedmiotowe,
b) dzienniki,
c) teczki wychowawcy klasy,
d) zawiadomienia pisemne.
4. Kontakty nauczyciela z rodzicami /prawnymi opiekunami/:
a) spotkania miesięczne ustalane przez dyrektora szkoły,
b) spotkania po każdym semestrze,
c) indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami /prawnymi opiekunami/,
d) rozmowy telefoniczne,
e) informacje o ocenie niedostatecznej zgodnie z zapisami w regulaminie szkoły.
5. Częstotliwość oceniania z poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w swoich przedmiotowych systemach oceniania,
a) ewaluacji dokonuje się po pierwszym semestrze /ewaluacja wstępna/ i po zakończeniu roku szkolnego. W celu przeprowadzenia ewaluacji zespół ds. ewaluacji opracowuje ankiety dla nauczycieli, uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/. Po przeprowadzeniu ankiet zespół nauczycieli opracowuje wnioski i przedstawia je na posiedzeniu rady pedagogicznej z udziałem rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Następnie, w miarę potrzeb, przeprowadza się zmiany z szkolnym systemie oceniania i zapoznaje się z nimi rodziców /prawnych opiekunów/, uczniów, nauczycieli.


§19. Ocenianie semestralne i roczne polega na:
1. w klasach I – III przyjmuje się opisową ocenę roczną, są stosowane karty szkolnych osiągnięć ucznia w dzienniku lekcyjnym;
2. oceny roczne oraz semestralne, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:
a) celujący – 6,
b) bardzo dobry – 5,
c) dobry – 4,
d) dostateczny – 3,
e) dopuszczający – 2,
f) niedostateczny – 1;
3. oceny semestralne i roczne powinny być wyrażone pełnymi stopniami podanej skali, bez stosowania plusów i minusów;
4. wprowadza się dyplomy dla „Asów” z poszczególnych przedmiotów;
5. na koniec roku szkolnego uczniowie mogą otrzymać nagrody książkowe za:
a) wzorowe zachowanie i średnią ocen powyżej 4,7,
b) szczególne zaangażowanie w życie szkoły,
c) inne osiągnięcia uzasadnione przez wychowawcę.

§20. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie w klasyfikacji semestralnej i rocznej:
1. ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiadomości szersze niż wymagania programowe,
b) samodzielnie dochodzi do rozumienia uogólnień i związków między nimi,
c) wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela,
d) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą dla celów praktycznych i teoretycznych,
e) stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową,
f) z powodzeniem bierze udział w konkursach przedmiotowych;
2. ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
a) wyczerpująco opanował całość materiału programowego,
b) właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi,
c) samodzielnie wyjaśnia zjawiska,
d) umiejętnie wiąże teorię z praktyką,
e) bierze udział w konkursach przedmiotowych;
3. ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował materiał programowy,
b) poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi,
c) przy wsparciu nauczyciela wyjaśnia zjawiska i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
d) poprawnie posługuje się terminologią naukową,
e) zdarzają się w jego wypowiedz usterki językowe;
4. ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe treści programowe,
b) dość poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi,
c) przy pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką,
d) posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, rzadko używa terminologii naukowej,
e) popełnia nieliczne i niewielkie błędy językowe;
5. ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował materiał programowy w stopniu minimalnym,
b) wyjaśnia zjawiska przy pomocy nauczyciela,
c) przy wydatnej pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką,
d) posługuje się językiem potocznym,
e) popełnia liczne błędy językowe,
f) stara się podnieść swoje wyniki;
6. ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje rażący brak wiadomości programowych,
b) zupełnie nie rozumie uogólnień, nie wyjaśnia zjawisk,
c) nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce,
d) popełnia liczne błędy językowe i stylistyczne,
e) nie wykazuje chęci poprawy wyników, nie współpracuje w tym względzie z nauczycielem.

§21. Nauczyciel obniża wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego
stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie w/w wymaganiom.
Podstawą do obniżenia wymagań jest pisemna opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej.

§22. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki należy brać pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki zajęć.

§23. Ocenianie cząstkowe jest:
1. w klasach IV – VI:
a) bieżące w stopniach szkolnych w skali 1 – 6; zapis cyfrowy: 6, 5, 4, 3, 2, 1;
b) śródroczne w stopniach w skali 1 – 6; zapis literowy bądź zapis cyfrowy:
· celujący – 6,
· bardzo dobry – 5,
· dobry – 4,
· dostateczny – 3,
· dopuszczający – 2,
· niedostateczny – 1,
· bez znaków „plus”, „minus”;
c) roczne /klasyfikacyjne/ w stopniach w skali 1 – 6; w zapisie literowym:
· celujący,
· bardzo dobry,
· dobry,
· dostateczny,
· dopuszczający,
· niedostateczny;
2. w klasach I – III:
a) bieżące w stopniach szkolnych w skali 1 – 6;
· stosuje się zapis cyfrowy: 6,5,4,3,2,1; są one informacją o postępach ucznia dla niego i dla rodziców;
b) karta oceny osiągnięć ucznia wypełniana na koniec semestru/roku szkolnego przez wychowawcę klasy;
c) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania są ocenami opisowymi;
3. szczegółowe wymagania z danego przedmiotu na poszczególne stopnie ustalone są przez każdego nauczyciela i wynikają one z realizowanego programu nauczania. Kopie wymagań złożone są u dyrektora szkoły. O kryteriach wymagań uczniowie informowani są na początku roku szkolnego;
4. nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą przedmiotowy regulamin oceniania, który zawiera:
a) wykaz kompetencji ucznia podlegający sprawdzeniu,
b) wyszczególnienie i opis elementów składowych oceny semestralnej, rocznej, np. za: sprawdziany, zadania domowe i klasowe, wytwory praktyczne – doświadczenia, rysunki, projekty, osiągnięcia w konkursach, zawodach, postawę wobec przedmiotu;
c) określenie formy sprawdzianów – pisemny, ustny, praktyczny;
d) plan ilości, częstotliwości, terminów sprawdzianów;
e) zakres materiału każdego jednorazowego sprawdzianu;
f) określenie zasad informowania uczniów i opiekunów o terminach, formach sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności.

§24.1. Uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem
termin uzupełnienia braków – nie dłuższy niż dwa tygodnie.
2. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, a w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.
3. Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania /więcej niż trzy jednostki lekcyjne/ winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem oceny uczeń winien otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.
5. Uczeń ma prawo do jednorazowej próby poprawienia oceny z pracy pisemnej do 7 dni od daty wystawienia oceny. Uzyskaną na warunkach określonych przez nauczyciela ocenę wpisuje się obok oceny poprzedniej.
6. Uczeń winien zwrócić prace pisemne nauczycielowi w terminie przez niego wyznaczonym.
7. Nauczyciel powinien przechowywać prace klasowe do końca bieżącego roku szkolnego (po tym terminie prace ulegają zniszczeniu).
8. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność.
9. Na tydzień przed klasyfikacją okresową należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych.

§25. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego:
1. począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2. egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
3. termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich,
4. egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;
5. nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
6. z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) pytania egzaminujące,
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uznaną ocenę;
7. do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
8. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września;
9. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 10;
10. uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§26. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:
1. na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;
2. egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
3. egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4. uczniowi, o którym mowa w ust. 2 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania;
5. egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem zapisów poniższych;
6. egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
7. termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/;
8. egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2 pkt a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;
9. egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa ust. 2 pkt b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;
10. przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt b oraz jego rodzicami /prawnymi opiekunami/, zakres materiału, z którego uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;
11. w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice /prawni opiekunowie/ ucznia;
12. z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt b – skład komisji,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania /ćwiczenia/ egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
e) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
13. w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

§27. Tryb odwoławczy od oceny rocznej / semestralnej/ z zajęć edukacyjnych:
1. uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych;
2. w przypadku stwierdzenia, że roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną /semestralną/ ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
3. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2. uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami/;
4. w skład komisji wchodzą w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
5. nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
6. ustalona przez komisję roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję klasyfikacyjną jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem innych przepisów;
7. z prac w komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2,
c) zadania /pytania/ sprawdzające;
8. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, do którego dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
9. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
10. przepisy od ust. 1 do ust. 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§28. Regulamin oceny opisowej w klasach I – III:
1. ocena obejmuje opis osiągnięć ucznia z zakresie:
a) sprawności językowej: słuchania, mówienia, czytania i pracy z tekstem, pisania,
b) umiejętności matematycznych,
c) umiejętności społeczno-przyrodniczych,
d) umiejętności artystycznych,
e) rozwoju fizycznego,
f) rozwoju społeczno-emocjonalnego;
2. przyjmuje się następującą skalę opanowania umiejętności uczniów klas I – III:
a) celujący – 6,
b) bardzo dobry – 5,
c) dobry – 4,
d) dostateczny – 3,
e) dopuszczający – 2,
f) niedostateczny – 1;
3. ocena śródroczna i roczna osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych jest oceną opisową;
4. na ocenę opisową osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych składają się następujące elementy:
a) zadania domowe,
b) prace manualne,
c) sprawdziany lub testy po realizacji poszczególnych partii materiału,
d) zaszyty uczniowski,
e) bieżąca obserwacja ucznia prowadzona przez nauczyciela;
5. ocena z zachowania ucznia zawiera:
a) stosunek do pracy i obowiązków,
b) kulturę osobistą,
c) zaangażowanie w życie społeczne;
6. informacja o postępach uczniów w nauce i zachowaniu będzie udzielana rodzicom /prawnym opiekunom/ na zebraniach w terminach ustalonych przez wychowawcę;
7. w sytuacjach wyjątkowych wychowawca kontaktuje się telefonicznie lub pisemnie z rodzicami /prawnymi opiekunami/.

§29. Kryteria i sposób oceniania zachowania uczniów w klasach IV – VI:
1. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
2. śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w przepisach niniejszego statutu;
3. roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne;
4. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
5. ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
6. rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę roczną klasyfikacyjną zachowania;
7. uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły;
8. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;
9. ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów w porozumieniu z nim samym, zasięgając opinii rady pedagogicznej, klasy, innych pracowników szkoły;
10. na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ o zasadach oceniania zachowania uczniów;
11. oceny zachowania są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/ oraz powinny być umotywowane;
12. o ocenie śródrocznej i rocznej uczeń powinien być poinformowany na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;
13. od proponowanej przez wychowawcę oceny uczniowi przysługuje prawo odwołania zgodnie z §30 niniejszego statutu;
14. ocenę śródroczną i roczną wpisuje się w pełnym brzmieniu;
15. zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę czynniki pozytywne i negatywne oraz warunki dodatkowe;
16. oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się:
a) jego pilność i systematyczność w wykonywaniu obowiązków szkolnych, a w szczególności:
· sumienność w nauce i innych obowiązkach /mała liczba cząstkowych stopni niedostatecznych, wysoka średnia ocen, terminowy zwrot książek do biblioteki, terminowe doręczanie usprawiedliwień, itp./,
· przezwyciężanie trudności w nauce /wytrwałość, samodzielność/,
· rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień /udział w kołach zainteresowań, pozalekcyjnych zajęciach sportowych, olimpiadach przedmiotowych/,
· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
· systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne /brak spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności/;
b) przestrzeganie przez wychowanka zasad kulturalnego zachowania /jego kultura osobista/, a w szczególności:
· uczciwość w życiu codziennym,
· reagowanie na zło,
· poszanowanie godności własnej i innych,
· dbałość o kulturę słowa i dyskusji,
· troska o własne zdrowie, nieuleganie nałogom,
· dbałość o estetykę swojego wyglądu;
c) przestrzeganie przez ucznia norm współżycia społecznego oraz jego aktywność na forum klasy i szkoły /postawa wobec nauczycieli, kolegów i innych osób/, a w szczególności:
· wywiązywanie się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych,
· poszanowanie ludzkiej pracy,
· troska o mienie szkolne, publiczne i indywidualne,
· udział w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
· współodpowiedzialność za wyniki zespołu klasowego,
· życzliwy stosunek do kolegów i nauczycieli,
· pomoc kolegom w nauce,
· troska o zdrowie kolegów, reagowanie na ich niestosowne i naganne zachowanie;
d) warunki dodatkowe:
· jeżeli uczeń pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki, otrzymuje ocenę naganną;
17. wychowawcy klas I – VI są odpowiedzialni za prowadzenie teczki wychowawcy klasy;
18. nauczyciele klas I – VI notują w teczce wychowawcy klasy spostrzeżenia pozytywne i negatywne dotyczące zachowania ucznia.


§30. Tryb odwoławczy od oceny zachowania ucznia:
1. uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą zgłaszać w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
2. w przypadku stwierdzenia, że roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję;
3. w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej zachowania komisja ustala roczną /semestralną/ ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog szkolny,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców;
4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę członka komisji, o którym mowa w ust. 3 pkt. b, może on być zwolniony z udziału w pracy komisji; wówczas na członka komisji powołuje się innego nauczyciela uczącego ucznia bądź nauczyciela opiekuna samorządu uczniowskiego;
5. komisja rozpatrująca odwołanie sprawdza, czy uczeń został oceniony zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem oceniania zachowania ucznia, czy nie zostały naruszone obowiązujące w tym względzie przepisy;
6. komisja rozpatrująca odwołanie sporządza protokół z rozpatrzenia odwołania zawierający:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wyniki głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
7. w tym samym dniu, gdy następuje rozpatrzenie odwołania, dyrektor szkoły informuje ucznia, rodziców /prawnych opiekunów/ i wychowawcę o wyniku rozpatrzenia odwołania;
8. ustalona przez komisję ocena zachowania jest ostateczna i wiążąca dla wychowawcy.

Rozdział 6
Organizacja oddziału integracyjnego

§31.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczestników,
którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
zajęć edukacyjnych obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym
z odpowiednim ramowym planem i programem wybranym z zestawu programów dla
danej klasy.
2. W szkole tworzone są oddziały integracyjne.

3. Przyjęcie uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego dokonuje się na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ uczniów.
4. Kwalifikacji uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego dokonuje się na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej według następujących kryteriów przyjętych w szkole:
a) dzieci niepełnosprawne intelektualnie – z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym,
b) dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, emocjonalnymi, zaburzeniami zmysłów słuchu i wzroku,
c) dzieci przewlekle chore.
5. Kwalifikacji uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego klasy I dokonuje na początku roku szkolnego komisja szkolna, w skład której wchodzą:
a) wicedyrektor szkoły – przewodniczący,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel wspomagający.
6. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 7
Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

§32.1. Szkoła może podejmować działania nowatorskie służące podnoszeniu skuteczności
kształcenia poprzez działalność innowacyjną.
2. Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.
3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
4. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
5. innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dowolny.
7. Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania lub opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz warunków i sposobu prowadzenia egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.
8. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna.

9. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
b) opinii rady pedagogicznej,
c) opinii rady rodziców,
d) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

10. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji i eksperymentu wraz z opisem jej zasad oraz wyżej wymienionych opinii i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji dyrektor szkoły przekaże kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

Rozdział 8
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych

§33.1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe,
stosownie do własnych możliwości, zgodnie z zapotrzebowaniami uczniów i rodziców
/prawnych opiekunów/.
2. Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym indywidualny tak nauki.
3. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
4. Pedagog szkolny w porozumieniu z wychowawcami klas nadzoruje realizację obowiązku szkolnego.
5. Uczniom, którzy z przyczyn zdrowotnych, rozwojowych, rodzinnych lub losowych wymagają szczególnej pomocy i wsparcia, szkoła zapewnia, odpowiednio do możliwości własnych, różnorodne formy opieki.
6. Szkoła, z w szczególności pedagog szkolny, prowadzi opiekę psychologiczno-pedagogiczną obejmującą:
a) wywiady z rodzicami uczniów klas „0” i „1”,
b) prowadzenie poradnictwa i rozmów profilaktycznych z uczniami i rodzicami w szkole i na terenie domu,
c) wywiady środowiskowe,
d) kierowanie do poradni specjalistycznych,
e) wstępne kierowanie na różne formy nauczania /nauczanie indywidualne, rewalidacyjne szkoły specjalne, ośrodki wychowawcze, itp./,
f) organizowanie różnorodnych form pomocy w wyrównywaniu i likwidowaniu mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych /reedukacja, gimnastyka korekcyjna, zespoły wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, grupowe formy terapii zajęciowej/,
g) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,
h) wnioskowanie i kierowanie spraw uczniów do sądu dla nieletnich oraz placówek opieki całkowitej.
7. Szkoła, a w szczególności pedagog szkolny, podejmuje działania celem uzyskania środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.
8. Pomoc może być udzielana w formie:
a) nieodpłatnego lub płatnego dożywiania w stołówce szkolnej,
b) dofinansowania wypoczynku letniego, zimowego oraz zielonych szkół,
c) zaopatrzenia w podręczniki szkolne.

9. Szkoła prowadzi stałą współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność profilaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą:
a) poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
d) świetlice środowiskowe i ośrodki terapeutyczne,
e) kuratorzy sądowi,
f) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. W razie potrzeby szkoła może podejmować współpracę z sądem, Policją, Strażą Miejską i innymi służbami społecznymi.
11. Organizując współpracę z instytucjami, o których mowa w ust. 9 i 10, szkoła:
a) organizuje spotkania w celu zaplanowania działań oraz sposobów udzielania pomocy uczniom, wymiany informacji,
b) kieruje uczniów do specjalistycznych poradni w celu zdiagnozowania ich możliwości, wykrywania deficytów rozwojowych, udzielania różnych form pomocy,
c) konsultuje z poradniami sposoby rozwiązywania trudnych problemów uczniowskich,
d) organizuje poradnictwo dla uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/ dotyczące spraw dydaktyczno-wychowawczych,
e) wspólnie realizuje programy profilaktyczne,
f) zabiega o zapewnienie pomocy materialnej uczniom,
g) dokonuje wspólnych interwencji w rodzinach,
h) kieruje dzieci na zajęcia terapeutyczne, świetlicowe,
i) kieruje sprawy uczniów do właściwych sądów.

Rozdział 9
Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna

§34. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo;
2. terapię pedagogiczną, grupową i indywidualną;
3. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – VI;
4. zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
5. zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

§35. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychologicznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga
szkolnego i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Drawsku Pomorskim w formie:
1. kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;
2. wydawania zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej;
3. spotkań terapeutycznych.

Rozdział 10
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom /prawnym opiekunom/

§36.1. W zakresie organizacji współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub
innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom
i rodzicom /prawnym opiekunom/ – szkoła utrzymuje systematyczną współpracę
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie:

a) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, efektywności uczenia się, nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
b) profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,
c) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka,
d) niwelowania zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych u uczniów,
e) prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców /prawnych opiekunów/ i nauczycieli,
f) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,
g) pomocy rodzinom i nauczycielom w diagnozowaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
h) organizowania spotkań, prelekcji dla rodziców /prawnych opiekunów/ z przedstawicielami poradni specjalistycznych oraz organizacji zajmujących się problemami uczniów.
2. Organizacją współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami zajmującymi się poradnictwem i świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom zajmuje się pedagog szkolny przy współudziale wychowawców klas i wychowawców świetlicy.
3. Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom polega na:
a) pośredniczeniu we wnioskowaniu rodziców /prawnych opiekunów/ uczniów potrzebujących pomocy i z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych o skierowanie na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówkach specjalistycznych,
b) wykorzystaniu wyników badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej do pracy z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się /za zgodą rodziców, prawnych opiekunów/,
c) zorganizowaniu uczniom pomocy logopedycznej i innej w ramach możliwości kadrowych poradni.
4. Korzystanie z pomocy tychże poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:
a) ucznia,
b) rodziców /prawnych opiekunów/,
c) nauczyciela, w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
d) pedagoga szkolnego,
e) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

§37.1. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest realizowana poprzez:
a) wnioskowanie o udzielenie pomocy rodzinie ucznia w sytuacjach kryzysowych /braku środków do życia, odzieży i innych przypadkach losowych/,
b) wnioskowanie o przyznanie dotacji do żywienia ucznia w szkolnej stołówce,
c) wnioskowanie o dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych ucznia organizowanych przez szkołę.

§38.1. Szkoła współdziała z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną
pomoc dzieciom i rodzicom:
a) poradnią do spraw przeciwdziałania uzależnieniom,
b) policją,
c) sądem oraz kuratorem sądowym,
d) strażą miejską.

Rozdział 11
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami /prawnymi opiekunami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

§39.1. Szkoła współdziała z poszczególnymi rodzicami /prawnymi opiekunami/ w sprawach
wychowania i kształcenia uczniów.
2. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami /prawnymi opiekunami/, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze:
a) zebrania z rodzicami odbywają się co najmniej kilka razy w roku,
b) szkoła organizuje ‘dni otwarte’, w których uczestniczą wszyscy nauczyciele oraz pedagog szkolny.
3. Rodzice /prawni opiekunowie/ uczniów, którzy mają problemy z nauką lub zachowaniem, mają obowiązek ścisłego współdziałania ze szkołą w usuwaniu tych problemów.
4. Rodzice /prawni opiekunowie/ maja prawo do:
a) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania,
b) informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci,
c) rzetelnej informacji na temat osobowości swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swoich dzieci.
5. Organem przedstawicielskim ogółu rodziców jest Rada Rodziców.

Rozdział 12
Organy szkoły i ich kompetencje

§40. Organami szkoły są:
1. Dyrektor szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.

§41. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana
informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Sytuacje
konfliktowe rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez dyrektora, który ustala, czy
żadna ze stron konfliktu nie naruszyła przepisów. Jeżeli dyrektor jest stroną konfliktu,
sytuację rozwiązuje organ prowadzący szkołę.

§42. Dyrektor szkoły:
1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
4. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;
5. realizuje uchwały rady pedagogicznej;
6. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
9. decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
d) decydowania o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

§43.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania
dotyczące kształcenia i wychowania.
2. W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, wszyscy nauczyciele jako członkowie. W zebraniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym pracownicy poradni wychowawczo-zawodowej, lekarz szkolny i higienistka, pracownicy ekonomiczni i administracyjni, przedstawiciele organizacji związkowych.
3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
b) zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,
c) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
d) ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,
e) uchwalanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
f) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,
g) uchwalanie warunkowej promocji ucznia,
h) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców.
4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
b) plan finansowy szkoły,
c) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli,
d) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole.


§44.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, władzami samorządu są:
a) na szczeblu klasy: samorząd klasowy,
b) na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego.

§45.1. Do zadań rady samorządu uczniowskiego należy:
a) przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego,
b) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania,
c) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,
d) wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły.

§46.1. Rada samorządu uczniowskiego może przedstawić radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy
szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów takich, jak:
a) prawo do zapoznania się z programem nauczania,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
d) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej,
e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki członków samorządu określa regulamin samorządu uczniowskiego.
3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§47.1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także
wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
b) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy;
c) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;
d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły, prawa do:
· znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
· uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
· znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
· uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
· wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

Rozdział 13
Uczniowie – prawa i obowiązki

§48.1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym
kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do
końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.
2. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,
b) na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ - dzieci zamieszkałe poza obwodem, przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

§49.1. Wszyscy, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, są członkami szkolnej
społeczności, stanowią jedną rodzinę, są jednakowo ważni i mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania własnej godności,
c) poszanowania swoich przekonań i własności,
d) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
f) otrzymania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,
g) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
i) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,
j) nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców /prawnych opiekunów/,
k) wyboru kół zainteresowań i innych proponowanych przez szkołę form zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych, korzystania w tym czasie ze sprzętu i pomocy naukowych.
2. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań:
a) w szczególnych przypadkach /dłuższa, nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia/ uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym,
b) po zakończeniu klasyfikacji w pierwszym semestrze /przed feriami zimowymi/ nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.

§50.1. W październiku odbywa się pasowanie na uczniów klas pierwszych.
2. Po zakończeniu pierwszego semestru odbywa się pasowanie klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej.
3. 21-go marca obchodzony jest Dzień Wiosny. Uczniowie wraz z wychowawcą mają wtedy prawo zorganizować całodzienne wyjście poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Każde niezorganizowane wyjście będzie traktowane jako ucieczka.
4. W dniu 1-go kwietna uczniowie mają prawo do robienia sobie nawzajem oraz nauczycielom „psikusów” w dobrym tonie. Nie maja natomiast prawa opuszczania szkoły.
5. Dzień Dziecka uczniowie spędzają na zajęciach sportowych.

§51.1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,
a zwłaszcza:
a) przestrzegać zasad kultury współżycia i właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,
b) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,
c) przeciwstawiać się przejawom brutalności,
d) dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, nie powinien posiadać i używać narkotyków, tytoniu i alkoholu,
e) dbać o dobro, ład i porządek w szkole,
f) uczęszczać na zajęcia edukacyjne, przygotowywać się do nich, właściwie zachowywać się w ich trakcie oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu,
g) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia /świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna/,
h) zostawiać okrycie wierzchnie w szatni, nosić obuwie zmienne.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.
4. W okresie ustalonym przez dyrektora szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystania z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić na pisemną prośbę rodzica /prawnego opiekuna/, a w przypadkach szczególnych na wniosek nauczyciela.
7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do końca miesiąca, w którym nastąpiła nieobecność. Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić po przedstawieniu pisemnego usprawiedliwienia w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia (pisemnego lub ustnego) rodziców/prawnych opiekunów ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności. Rodzic/prawny opiekun ma prawo usprawiedliwić pisemnie lub ustnie nieobecność ucznia z powodu choroby trwającej nie dłużej niż tydzień nauki szkolnej.
8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w czasie zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych.

§52.1. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
a) dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka,
b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
3. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:
a) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki,
b) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu /np. niedopuszczalne są wysokie obcasy/,
c) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej, estetyki i dbać o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju uczniowskiego zgodnie z ustalonymi warunkami,
d) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu,
e) wygląd zewnętrzny niezgodny z regulaminem szkoły ma wpływ na ocenę zachowania.
4. Szczegółowe zasady ubioru ucznia zawiera regulamin szkoły.

§53.1. Za rzetelna naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać
następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwałę wychowawcy wobec klasy,
b) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
c) list pochwalny do rodziców,
d) dyplom uznania,
e) stypendium ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu,
f) świadectwo z wyróżnieniem,
g) nagrodę książkową.
2. W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności:
a) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu województwa,
b) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, co najmniej na szczeblu powiatowym,
c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
§54.1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie poprzez:
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
c) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
d) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
e) przeniesienie do równorzędnej klasy,
f) przeniesienie do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty,
g) powiadomienie instytucji wspomagających pracę szkoły, tj. straży miejskiej policji lub sądu /kuratora sądowego/, które to instytucje stosują procedury odpowiednie do wykroczenia, jakiego dopuścił się uczeń.
2. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
a) notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający życiu i zdrowiu innych uczniów,
c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
3. Do nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice /prawni opiekunowie/ lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia wymierzenia kary.
4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
b) odwołać karę,
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie przysługuje do organów nadzorujących pracę szkoły.
6. Spory między rodzicami /prawnymi opiekunami/ i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
7. Szkoła informuje rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§55.1. Propozycje zmian w zakresie praw i obowiązków ucznia mogą zgłosić nauczyciele,
rodzice /prawni opiekunowie/ i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Rozdział 14
Postanowienia końcowe

§56.1. Statut szkoły tworzony jest przez radę pedagogiczną przy udziale rady rodziców
i samorządu uczniowskiego.
2. Wszelkie zmiany w statucie szkoły i załącznikach leżą w kompetencjach rady pedagogicznej /za wyjątkiem regulaminu rady rodziców/.
3. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa szkoły.
4. Statut szkoły otrzymują wszystkie organa szkoły. Jego kopia dostępna jest w bibliotece szkolnej.

§57.1. Zmiany w niniejszym statucie uchwala rada pedagogiczna zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków jej regulaminowego składu.
2. Wniosek o dokonanie zmiany w statucie inne organa szkoły kierują na piśmie za pośrednictwem dyrektora szkoły do rady pedagogicznej po podjęciu stosownej uchwały.
3. Zmiany w statucie szkoły są uchwalane po zaopiniowaniu ich przez wszystkie organa szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ireneusz Sabat 27-06-2007 07:35:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Admin 22-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Ireneusz Sabat 27-06-2007 07:35:33