Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i budynku Przedszkola przy ul. Okrzei 4 w Złocieńcu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i budynku Przedszkola przy ul. Okrzei 4 w Złocieńcu.
Numer ogłoszenia: 129172 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złocieniec , Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie, tel. (094) 36 72 022.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i budynku Przedszkola przy ul. Okrzei 4 w Złocieńcu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia przewiduje termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i Przedszkola Miejskiego w Złocieńcu. Zadanie częściowe nr 1: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 polegającą na dociepleniu budynku i wymianie instalacji c.o. zgodnie z dokumentacją projektową z wyłączeniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz segmentu - sala gimnastyczna. Stare parapety (wymiana parapetów - 159 szt. ) należy zdemontować w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie, odzyskane parapety - do dyspozycji inwestora. Przedmiary robót stanowią element pomocniczy do złożenia oferty, wskazana jest wizja lokalna, która umożliwi sprawdzenie zakresu robót z przedmiarami. Zadanie częściowe nr 2: Termomodernizacja budynku Przedszkola polegającą na : -ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem, -ociepleniu stropu nad I piętrem styropianem lub wełną mineralną, -wymianie parapetów i obróbek blacharskich, -wymianie rynien i rur spustowych, -wykonaniu elewacji z wyprawy elewacyjnej mineralnej i malowanie, -przemurowaniu kominów, -wymianie instalacji odgromowej, -wymiana instalacji c.o. - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych -remont schodów do kuchni. 1)Szczegółowy zakres robót określają załączone przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2)Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3)Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, licząc od dnia końcowego odbioru robót i przekazania zamówienia do użytkowania. 4)Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i sztuką budowlaną W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu - w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Szczegółowy zakres oraz technologia wykonania robót budowlanych zawiera załączona dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB ). Wykonanie robót budowlanych. 1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (projekt budowlany wykonawczy), STWiOR oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego. 2. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą. 3. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek i organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzeżeń. 4. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 5. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 6. Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 9. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach - cyt.: USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r )Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.21.41.00-1, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie częściowe nr 1 - 30 000,00zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych)Zadanie częściowe nr 2 - 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy 00/100 złotych). 2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie do składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank PKO S.A. BP Złocieniec Nr 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w terminie do składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec w sekretariacie pok. 11 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium. Kopię dołączyć do oferty. 6.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotu zamówienia jeżeli wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.). Wartość każdego zamówienia polegającego na robotach w zakresie termomodernizacji budynków wynosiła co najmniej 400 000,00 PLN (brutto) .

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w tym zakresie zamawiający nie wymaga od wykonawcy spełnienia warunków szczegółowych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia, że Wykonawcy dysponują przy realizacji zamówienia: W zadaniu częściowym nr 1 - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W zadaniu częściowym nr 2: minimum 1 osobą z uprawnieniami do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót budowlanych, posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN (łącznie dla Wykonawców składających ofertę wspólną).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1.Zmiana terminu ukończenia robót - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a)klęski żywiołowe b)warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów 2.zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: a)niewypały i niewybuchy b)wykopaliska archeologiczne c)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne d)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 3.zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 4.zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: a)przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. b)odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji 5. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku udzielenia wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia -zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń b)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót. c)pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy d)konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych f)odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych g)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa h)konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zmiany osobowe a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b)zmiana obowiązującej stawki VAT, c)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. d)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. e)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. f)zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego. g)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku zmiany stawki VAT dotyczyć będzie wartości zadania, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku zmiany określonej w pkt c dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. W przypadku pkt d zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zamawiający dodatkowo przewiduje możliwość dokonania zmian zapisów zawartej umowy w przypadku: 1.wprowadzenie zmian korzystnych dla zamawiającego, 2.konieczności wprowadzenia zmian uzależnionych od wystąpienia zdarzenia powodującego, iż stosunek zobowiązaniowy nie może istnieć w pierwotnym kształcie, 3.zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlocieniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu i budynku Przedszkola przy ul. Okrzei 4 w Złocieńcu realizowana jest przez Gminę Złocieniec zgodnie z umową partnerską z Powiatem Drawskim w sprawie realizacji inwestycji pn. Kompleksowe działania termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej w powiecie drawskim w celu osiągnięcia oszczędności energii i pozytywnego wpływu na środowisko w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 : Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 polegającą na dociepleniu budynku i wymianie instalacji c.o. zgodnie z dokumentacją projektową z wyłączeniem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz segmentu - sala gimnastyczna. Stare parapety (wymiana parapetów - 159 szt. ) należy zdemontować w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie, odzyskane parapety - do dyspozycji inwestora Przedmiary robót stanowią element pomocniczy do złożenia oferty, wskazana jest wizja lokalna, która umożliwi sprawdzenie zakresu robót z przedmiarami..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Termomodernizacja budynku Przedszkola przy ul. Okrzei 4 w Złocieńcu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynku Przedszkola polegająca na : -ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem, -ociepleniu stropu nad I piętrem styropianem lub wełną mineralną, -wymianie parapetów i obróbek blacharskich, -wymianie rynien i rur spustowych, -wykonaniu elewacji z wyprawy elewacyjnej mineralnej i malowanie, -przemurowaniu kominów, -wymianie instalacji odgromowej, -wymiana instalacji c.o. - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych -remont schodów do kuchni..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.07.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Uaktualnienie z dn. 27.04.2012r.

Przedmiar robót - uaktualnienie istniejącej w zamówieniu dokumentacji o wersję pliku w postaci pdf


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.docx (DOCX, 28.KB) 2012-04-24 08:13:17 28.KB 330 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Przedszkole_ul.Okrzei_-_przedmiar.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:34:57 55.KB 94 razy
2 schody.JPG (JPG, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 10:27:38 121KB 82 razy
3 Elewacje_przedszkole.rar (RAR, 740KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:53:22 740KB 74 razy
4 termo_4.JPG (JPG, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 10:28:39 126KB 65 razy
5 termo_3.JPG (JPG, 139KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 10:28:28 139KB 62 razy
6 instalacja_co-rzut_piA_tra.pdf (PDF, 91.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:54:57 91.KB 61 razy
7 bud_B_rzut_parteru.pdf (PDF, 281KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:59:57 281KB 63 razy
8 termo_2.JPG (JPG, 134KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 10:28:15 134KB 62 razy
9 bud_A_rzut_piA_tra.pdf (PDF, 240KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:59:12 240KB 68 razy
10 ZA_ocieniec-szkoA_a-opis.pdf (PDF, 80.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:07:40 80.KB 80 razy
11 ST_SzkoA_a_Podst_3-ZA_ocieniec.pdf (PDF, 382KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:07:13 382KB 87 razy
12 instalacja_co-rzut_parteru.pdf (PDF, 94.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:53:35 94.KB 70 razy
13 rozwiniA_cie_pionA_w_1-13.pdf (PDF, 159KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:55:43 159KB 65 razy
14 ZA_ocieniec-szkoA_a-inst-co-przedmiar.pdf (PDF, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:50:10 62.KB 105 razy
15 siwz.doc (DOC, 5.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:13:17 5.3MB 109 razy
16 RozwiniA_cie_bud_B_piony_10-22.pdf (PDF, 326KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:05:57 326KB 64 razy
17 instalacja_co-rzut_piwnic.pdf (PDF, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:54:22 109KB 70 razy
18 A_A_cznik_rzut_parteru.pdf (PDF, 89.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:03:13 89.KB 64 razy
19 bud_B_rzut_piwnic.pdf (PDF, 246KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:02:56 246KB 68 razy
20 termo_1.JPG (JPG, 128KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 10:28:00 128KB 78 razy
21 RozwiniA_cie_bud_B_piony_1-8_i_23-26.pdf (PDF, 285KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:05:37 285KB 63 razy
22 Przedszkole_-_podjazd_przedmiar.pdf (PDF, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:34:08 34.KB 86 razy
23 termo_6.JPG (JPG, 73.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 10:29:05 73.KB 71 razy
24 termo_5.JPG (JPG, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 10:28:51 131KB 61 razy
25 rozwiniA_cie_pionA_w_14-22.pdf (PDF, 143KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:55:55 143KB 66 razy
26 ST_Przedszkole_termo.pdf (PDF, 293KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:58:13 293KB 70 razy
27 RozwiniA_cie_bud_A_piony_1-10_i_20.pdf (PDF, 435KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:04:49 435KB 73 razy
28 ZA_ocieniec-przedszkole-opis_c.o..pdf (PDF, 69.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:58:29 69.KB 77 razy
29 RozwiniA_cie_bud_A_piony_11-19.pdf (PDF, 394KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:05:09 394KB 66 razy
30 Specyfikacja_Techniczna_Przedszkole.rar (RAR, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:57:06 2.0MB 72 razy
31 ST_Przedszkole_podjazd.pdf (PDF, 281KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:57:49 281KB 76 razy
32 bud_A_rzut_parteru.pdf (PDF, 304KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:58:54 304KB 65 razy
33 Specyfikacja_Techniczna_SzkoA_a_nr_3.rar (RAR, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:06:38 1.9MB 65 razy
34 ZA_ocieniec-przedszkole-inst-co-przedmiar.pdf (PDF, 67.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:50:28 67.KB 91 razy
35 Projekt_budowlany_Sp_nr_3.rar (RAR, 2.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 09:04:14 2.9MB 74 razy
36 bud_A_rzut_piwnic.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-04-24 08:59:25 199KB 67 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjaA_nienia_1.docx (DOCX, 404KB) 2012-05-10 11:17:33 404KB 327 razy
Wynik postępowania
1 wynik_na_stronA__bip.doc (DOC, 51KB) 2012-05-18 11:38:44 51KB 538 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Wojas 24-04-2012 08:13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Wojas 24-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Dorota Wojas 18-05-2012 11:39:11