Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji Nr 81/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 35 z pralni na magazyn wielofunkcyjny (działka nr ewid. 2/9 obreb 04 m. Złocieniec) Damian Świercz 2016-11-23 17:59:19 dodanie dokumentu
Spis zgłoszonych interpelacji w kadencji 2014 - 2018 Dorota Kowalczyk 2016-11-23 14:54:35 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-23 08:52:36 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-23 08:52:30 usunięcie załacznika
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej o całkowitej długości do 1 km na terenie działki nr ewid. 38/9 obręb ewid. 07 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-23 08:13:25 dodanie dokumentu
ogłoszenie o organizacji przez Nadleśnictwo Złocieniec w obwodzie 180 polowań zbiorowych dla myśliwych Damian Świercz 2016-11-23 08:12:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. budowy ciepłociągu niskoparametrowego Marta Rychlewska-Baran 2016-11-22 13:31:48 dodanie dokumentu
Projekt budżetu gminy Złocieniec na rok 2017 Ireneusz Sabat 2016-11-17 13:41:51 dodanie dokumentu
BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA OGŁASZA NABÓR NA URZĘDNICZE STANOWISKO ds. planowania przestrzennego (pełny etat) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. St. Rynek 3 Ireneusz Sabat 2016-11-17 12:27:26 dodanie dokumentu
obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci centralnego ogrzewania i sieci ciepłej wody użytkowej na terenie działek nr ewid. 1/24, 1/26, 1/29, 1/27, 1/11, 1/51, 1/61, 1/33, 1/32, 1/65, 1/52, 1/60, 1/58, 1/53, 1/54, 1/66, 1/59, 1/57, 250, 1/56, 1/63, 1/39, 1/62, 1/40, 1/39, 1/44, 1/47 obręb ewid. 03 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-17 11:36:22 dodanie dokumentu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Łukasz Nowak 2016-11-16 13:10:30 edycja dokumentu
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami Łukasz Nowak 2016-11-16 13:08:36 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Łukasz Nowak 2016-11-16 13:06:02 edycja dokumentu
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Łukasz Nowak 2016-11-16 11:31:24 edycja dokumentu
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Łukasz Nowak 2016-11-16 11:30:35 edycja dokumentu
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Łukasz Nowak 2016-11-16 11:27:43 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowie istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-15 15:48:11 edycja dokumentu
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Zadanie: Złocieniec (C4) polegającego na budowie naturalnego koryta kamienisto żwirowego w postaci sekwencji bystrz wodnych, obniżeniu korony istniejącego progu, remoncie murów oporowych oraz przebudowie istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie działek nr ewid. 1/3 oraz 2 obręb ewid. 011 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-15 15:47:13 dodanie dokumentu
obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie o wydniu decyzji o sygn. akt SKO.4170.2028.2016, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Złocieńca z dnia 15 stycznia 2014 r. o sygn. akt RG-IV/7625/13/2010 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na terenie miejscowości Rzęśnica, działki nr 213/2, 276/1 i 279, mocą której uchylono decyzję organu I instancji i umorzono postępowanie w sprawie Damian Świercz 2016-11-15 15:45:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla STRON o wezwaniu Wnioskodawcy do ponownego uzupełnienia raportu w spr. przebudowy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2016-11-15 10:57:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca dla SPOŁECZEŃSTWA o wezwaniu Wnioskodawcy do ponownego uzupełnienia raportu w spr. przebudowy stacji paliw Marta Rychlewska-Baran 2016-11-15 10:55:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie 88/2016 Łukasz Nowak 2016-11-14 14:52:37 dodanie dokumentu
Wniosek Łukasz Nowak 2016-11-14 14:51:49 dodanie dokumentu
Wykaz działań podejmowanych wobec Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Łukasz Nowak 2016-11-14 14:51:01 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Złocieńca z dnia 14 listopada 2016 r. o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia Łukasz Nowak 2016-11-14 10:15:56 dodanie dokumentu
Konsultacje rocznego programu współpracy Gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Łukasz Nowak 2016-11-10 08:26:48 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Ireneusz Sabat 2016-11-10 07:38:59 edycja dokumentu
ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek nr ewid. 44/10 i 44/11 obręb ewid. 12 jednostka ewid. miasto Złocieniec przy zbiegu ul. Wyzwolenia i Zdobywców Wału Pomorskiego przeznaczonych pod budowę dwóch budynków handlowo - usługowych Damian Świercz 2016-11-10 07:38:33 dodanie dokumentu
Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego Ireneusz Sabat 2016-11-10 07:27:53 edycja dokumentu
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Ireneusz Sabat 2016-11-10 07:26:55 edycja dokumentu
Samodzielne stanowisko ds. Planowania Przestrzennego Ireneusz Sabat 2016-11-10 07:26:32 usunięcie dokument
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia oraz przyłączy gazowych na terenie działek nr ewid. 219/3 i 334/2 obręb ewid. 16 oraz działek nr ewid. 28/16, 28/23, 25/25, 29, 30/7, 30/5, 28/8, 30/10, 30/11, 28/16, 28/20 i 28/22 obręb ewid. 17 jednostka ewid. miasto Złocieniec Damian Świercz 2016-11-09 17:23:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Marta Rychlewska-Baran 2016-11-09 14:25:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Złocieńca o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w spr. decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Marta Rychlewska-Baran 2016-11-09 14:24:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Złocieńca o wydaniu decyzji ooś dot. Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Marta Rychlewska-Baran 2016-11-09 14:20:32 dodanie dokumentu
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przygotowaniu projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ilona Chudzik 2016-11-09 14:11:33 dodanie dokumentu
Informacja o podmiotach odbierających odpady i opróżniających zbiorniki bezodpływowe - stan na 09.11.2016 r. Ilona Chudzik 2016-11-09 13:09:00 dodanie dokumentu
XXVIII sesja Rady Miejskiej - 27 października 2016 roku Ireneusz Sabat 2016-11-09 12:23:41 edycja dokumentu
XXVIII sesja Rady Miejskiej - 27 października 2016 roku Ireneusz Sabat 2016-11-09 12:10:19 dodanie dokumentu
XXVII sesja Rady Miejskiej - 29 września 2016 roku Ireneusz Sabat 2016-11-09 12:04:55 edycja dokumentu